การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๒๘๒/ว๒๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ นั้น ในการนี้ สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ขอเรียนว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้โรงเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงขอให้โรงเรียนที่รับการสนับสนุนดำเนินการ ดังนี้ ๑. ลงนามในบันทึกข้อตกลงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ๒. upload บันทึกข้อตกลงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ลงนามแล้วผ่านระบU School Lunch System ๓. ขอให้ดำเนินการข้อ ๑ และ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖