กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดได้จัดกิจกรรมวันสุทรภูื ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึง แด่สุนทรภู่ กวีเอกของไทย