ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการประเมิน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ