ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2537 ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรวิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.ว.ค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2542 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ.บ. ) สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ.บ. ) สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2550 ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

พ.ศ. 2562 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.ร.ด.) สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

พ.ศ. 2537 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (ฝ่ายวารสาร)

พ.ศ. 2537 ห้องสมุดหนังสือพิมพ์บริษัทสยามธุรกิจ

พ.ศ. 2538 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2539 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2547 ครู ค.ศ.1 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2552-2553 รองผู้อํานวย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2553-2554 รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2554-2556 รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2556-2558 ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2558-2560 ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2560-2563 ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2563- 2564 ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด เทศบาลเมืองมหาสารคาม