วิสัยทัศน์

พันธะกิจ

1. พัฒนาทุนทางสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมในทุกมิติ ให้เกิดคุณค่าทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองแห่งการประกอบอาชีพ อยู่อาศัย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว                                

3. พัฒนาเครือข่ายทางสังคม พลเมือง และองค์กรธุรกิจให้เป็นเมืองที่ประชาชนทุกกลุ่มเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท้องถิ่นมีศักยภาพสูงที่มีนวัตกรรมในทุกมิติ และมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนด้านวิชาการในทุกระดับชั้นได้คุณภาพตามเกณฑ์
เป้าประสงค์ที่ 2 โรงเรียนบรรลุผลลัพธ์การจัดการเรียนที่มุ่งเน้นความโดดเด่นของโรงเรียนและผู้เรียนได้เรียนสอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพ                                    ของตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 3 มีอัตลักษณ์ของเมืองหรือชุมชนที่โดดเด่นที่สามารถนำมาสร้างคุณค่าแก่สังคมและสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ที่ 4 เมืองมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเอื้อต่อการเดินทาง การประกอบอาชีพและมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การอยู่อาศัย
เป้าประสงค์ที่ 5 ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน และมีความพร้อมต่อการป้องกันโรคอุบัติใหม่และภัยคุกคาม                                ต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 6 ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นเมืองที่สงบสุข ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติ
เป้าประสงค์ที่ 7 เป็นเมืองที่สงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ที่ 8 บุคลากรมีสมรรถนะสูงเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร และ                            ธรรมาภิบาล ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการบ้านเมือง
เป้าประสงค์ที่ 9 เทศบาลสามารถมีนวัตกรรมการจัดหารายได้ สามารถพึ่งตนเองด้านงบประมาณมากขึ้นการบริหารงบประมาณที่โปร่งใส