โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 707,000 บาท บริเวณที่จับจองของโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ที่ใช้เป็นสวนกสิกรรม ชาวบ้านเรียกลาคลี เดิมมีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 70.70 ตารางวา ได้มีชาวบ้านอุทิศที่ดินเพิ่มเติมให้ 5 ราย รวมมีที่ดินทั้งหมด    11 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา

สีประจำโรงเรียน : สีเทา – แสด
สีเทา หมายถึง มีความเป็นกลาง ความสงบ
สีแสด หมายถึง ความอบอุ่น ความรุ่งโรจน์

1. พนักงานครู จำนวน 7 คน
2. ครูผู้ช่วย จำนวน 1 คน
3. ผู้ช่วยครู จำนวน 1 คน
4. นักการภารโรง จำนวน 1 คน

นักเรียนชาย จำนวน 13 คน
นักเรียนหญิง จำนวน 22 คน
รวมทั้งหมด 35 คน

โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดจัดการศึกษา ระดับอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ดร.ณัฏฐาดารุณี ศรีเคน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด