เรียนรู้วิถีชีวิตวิถีข้าว

วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นางณัฏฐาดารุณี ศรีเคน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ลงมือดำนาเรียนรู้วิถีชาวนา โดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการดำนา ตั้งแต่ขั้นตอนการถอนกล้า แยกกล้า มัดกล้า ตลอดจนลงมือดำนา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านจากชุมชนบ้านแมด ช่วยสอนลงมือปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ซึมซับวิถีชาวนาของบรรพบุรุษของตนเอง และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน ได้รู้จักการทำนาแบบอดีตทำกันอย่างไร เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้หายไป และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน