คุรุสภา จับมือ กสศ.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู

คุรุสภา จับมือ กสศ.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู

คุรุสภา จับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู พร้อมชูความสำเร็จ “โครงการทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น” 4 ปี ปั้นแม่พิมพ์ 1,172 คน เมื่อวันที่ 24 ส.ค. สำนักงานเลขาธิการครุสภา ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา…

บอร์ดก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 2566ให้หน่วยงาน ศธ. 16,019 อัตรา

บอร์ดก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 2566ให้หน่วยงาน ศธ. 16,019 อัตรา

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ….

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย

ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบประเมินเอกสาร

ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบประเมินเอกสาร

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่สนใจและสมัครใจ เข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร ได้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดดังสิ่งมาด้วย ๑…

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ (Integrity…

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๒๘๒/ว๒๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ นั้น ในการนี้ สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ขอเรียนว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ…

การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา

การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา

การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือเรื่อง การใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กล่าวถึง สภาพการณ์ปัจจุบันในสถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันในการติดต่อสื่อสารหรือการสืบค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ในการเรียนรู้ แต่มีสถานศึกษาบางแห่งได้กำหนดมาตรการที่จะทำการยึดโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือ สื่อสารอื่นในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…